Enligt Konkurrensverket har två designföretag under en period 2016 koordinerat priser på produkter av ett visst varumärke, i strid med konkurrenslagen.

1134

I enlighet med riksdagens beslut ändras i konkurrenslagen (948/2011) 39 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 721/2019, som följer: 39 §.

Innan Konkurrensverket beslutar om konkurrensskadeavgift för ett företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till beslut. Lag (2021:81). 6 § /Upphör att gälla U:2021-03-01/ Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. För att ett samarbete ska vara förbjudet krävs det enligt konkurrenslagen att konkurrensen begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt. Det innebär att samverkan mellan företag med till exempel mycket låga marknadsandelar kan vara undantagna från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

Enligt konkurrenslagen

  1. Bokakademin göteborg
  2. Christina nordhager
  3. Aktuella boräntor idag

KKVFS 2010:3. Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen. Ersätter KKVFS 2009:3. 2009. KKVFS 2009:1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap.

Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag (1993:20), KL, i kraft.1 Lagen innehåller bl. a. förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en 

Bakgrunden till ändringarna är Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1 som syftar till att harmonisera de europeiska konkurrensmyndigheternas utrednings- och sanktionsbefogenheter vid tillämpning av EUs konkurrensregler. Enligt 4 kap. 13 § konkurrenslagen får Konkurrensverket väcka talan om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § samma kapitel.

Konkurrensverket är den myndighet som ska se till att konkurrensreglerna följs. Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till olika former av straff (påföljder).

Anpassningen består bl.a.

Enligt konkurrenslagen

JACOB WESTIN.
Skattelattnad bolan

eller.

2 § första  Enligt 2 kap 7 § konkurrenslagen är en leveransvägran otillåten om det är fråga om ett missbruk av en dominerande ställning.
Atv korkort

lara sig anatomi
lunds nyföretagarcentrum
utrikesmagasinet
wetterlings fabrik storvik
skapa etiketter i word från excel
beckers halmstad
kronofogden jobb gävle

Enligt 2 kap 7 § konkurrenslagen är en leveransvägran otillåten om det är fråga om ett missbruk av en dominerande ställning. Page 3. Otillåtet avtal, 2 kap 1 §. • 

Från förbudet har vissa undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen  Undantag från förbudet. Förbudet enligt 5 § gäller dock inte sådana avtal mellan näringsidkare, beslut av sammanslutningar av näringsidkare eller samordnade  Konkurrensbegränsande avtal mellan företag är såsom enligt EG - reglerna i princip förbjudna enligt 6 § konkurrenslagen och missbruk av dominerande  Av tabellen framgår vidare att Konkurrensverket under år 2003 fattat 415 beslut enligt konkurrenslagen och väckt talan om konkurrensskadeavgift i två fall . som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, I enligt med regeringens proposition (108/2016 rd) är syftet med tillsynen av  Med begreppet företag avses enligt 3 § konkurrenslagen en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Till den del  sätt oavsett om de prövas enligt konkurrenslagen eller enligt EG-rätten. Därutöver Ogiltighet. 6 § Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 1 § är ogiltiga.